FILL IN YOUR INFORMATION

TRỤ SỞ CHÍNH

Tràng An, Đông Triều, Quảng Ninh, Việt Nam.

info@terracotta.vn

PHÒNG KINH DOANH

GẠCH ỐP LÁT COTTO:

+84 2033 598 989
info@terracotta.vn

NGÓI & GẠCH XÂY:

+84 2033 598 999
info@terracotta.vn

PHÒNG XUẤT KHẨU

+84 888 699 888

Mobile:
+84 888 699 888(John Nguyen)
+84 904 086 854 (Tommy Ha)
+84 1695 315 362 (Cedric Phan)
+84 936 628 968 (Julia)
+84 904 494 811 (Sarah Bui)
Email: info@terracotta.vn