Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Vào hồi 09h00 và 14h00 ngày 14/01/2017, tại Phòng họp 2 Công ty CP Gốm Đất Việt và Công ty Gạch Ngói Đất Việt  (xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), Gốm Đất Việt đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

IMG_0004

Về dự Đại hội cổ đông năm 2017 của Gốm Đất Việt có đại diện lãnh đạo của 2 Công ty , Anh Hùng Lao Động Nguyễn Quang Mâu – Chủ tịch HĐQT 2 công ty, ông Nguyễn Duy Hưng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh – Cố vấn HĐQT; Các đ/c thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty; 38 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền có quyền biểu quyết.

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Trần Huy Chinh – Giám Đốc TCHC Công ty CP Gạch Ngói Đất Việt, ông Lê Quang Bách – Giám Đốc TCHC Công ty CP Gốm Đất Việt đã thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty đủ điều kiện tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IMG_0007

Tại Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo Ban Tổng Giám đốc và báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Công ty tới Quý cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra cho năm 2017.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV Gốm Đất Việt đưa Công ty vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiếp tục khẳng định là một trong những thương hiệu Gạch Ngói Đất Sét Nung hàng đầu Việt Nam và khu vực.

IMG_0014

Bước sang năm 2017, tập thể lãnh đạo, CBCNV Gốm Đất Việt sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Tiếp tục đưa Công ty phát triển bền vững với các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tiếp thị, phát triển thị trường trong và ngoài nước và xuất khẩu sản phẩm, tập trung nghiên cứu và tìm giải pháp để tiết giảm tiêu hao nhiên liệu, tập trung nguồn lực quyết tâm triển khai thực hiện đưa dây chuyền 3 đi vào hoạt động, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch doanh thu của cả 2 Công ty…

IMG_0018

Tại Đại hội, các ý kiến thắc mắc của cổ đông đã được Ban điều hành Công ty giải đáp một cách thỏa đáng và nhận được sự nhất trí cao của cổ đông. Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung quan trọng với tỷ lệ biểu quyết như:

– Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD 2017 với doanh thu 318 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng, doanh thu xuất khẩu 90 tỷ đồng. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

– Triển khai đầu tư xây dựng nhà trẻ, trường mẫu giáo cho con em CBCNV . Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%…

IMG_0013

Đại hội đã thông qua các nội dung khác với sự ủng hộ và nhất trí cao của các cổ đông như: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 25%; Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và dự kiến mức chi trả cho năm 2017; Phê chuẩn bà Lê Vân – Sinh năm 1986, Cử Nhân Kinh Tế, hiện là nhân viên Kế Toán phòng Kinh doanh trở thành Trưởng Ban kiểm soát;…

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Gốm Đất Việt đã thành công tốt đẹp với sự đồng lòng, nhất trí cao của Quý cổ đông, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của các cổ đông với những thành công và sự phát triển Gốm Đất Việt trong những năm tiếp theo.