Giỏ hàng

Ngói trang trí tráng men

Ngói con sò 250 tráng men
Ngói đuôi én tráng men
Ngói hài 270 tráng men
Ngói hài cổ tráng men
Ngói hài ri tráng men
Ngói hài vuông tráng men
Ngói vảy cá tráng men